امام علی(ع):الشرف بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه؛

شرافت به همت های بلند است نه به استخوان های پوسیده.

امام علی(ع):الفعل الجمیل ینبی عن علو الهمه؛

کردار زیبا از بلندی همت خبر می دهد.

امام علی(ع):الطاعه همه الأکیاس، المعصیه همه الأرجاس؛

فرمانبری از خداوند همت زیرکان است. نا فرمانی از خدا همت پلیدان است.

امام علی(ع):أشرف الهمم رعایه الذمام؛

شریف ترین همت ها نگهداری حق و حرمت ها و رعایت عهد و پیمان هاست.

امام علی(ع):الکف عما فی أیدی الناس عفه و کبر همه؛

طمع نداشتن به آنچه در نزد مردم است، (نشان) عزت نفس و بلند همتی است.

امام علی(ع):من شرف الهمه لزوم القناعه؛

پایبندی به قناعت، از والایی همت است.

امام علی(ع):اقصر همتک علیما یلزمک و لا تخض فیما لا یعنیک؛

همت خود را صرف چیزهایی کن که به آن نیاز داری و آنچه را به کار تو نمی آید پی گیری مکن.

امام علی(ع):نعوذ بالله من المطامع الدنیه و الهمم الغیر المرضیه؛

به خدا پناه می بریم از مطامع پست و همت ها و خواسته های ناپسند.

امام علی(ع):إن سمت همتک لإصلاح الناس فابدأ بنفسک، فإن تعاطیک صلاح غیرک و انت فاسد أکبر العیب؛

اگر همت والای اصلاح مردم را در سرداری، از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران، در حالی که خود فاسد باشی بزرگترین عیب است.

امام علی(ع):ما أبعد الخیر ممن همته بطنه و فرجه؛

چه دور است خیر و خوبی از کسی که هم و غمش شکم و شرمگاه اوست.