:: هو العلیم
ولایت به معناى زعامت و حاكمیت است و در حقوق اسلام انواع آن مطرح است:

1- ولایت مطلقه الهى بر همه موجودات،

2- ولایت تكوینى،

3- ولایت تشریعى،

4- ولایت فقیه،

5- ولایت عدول مومنین،

6- ولایت مردم عادى،

7- ولایت بر قضا و اجراى حدود،

8- ولایت پدر و جد بر فرزندان.

 

معنای ولایت چیست؟

معناى ولایت: لغت شناسان كلمه ولایت را به معناى سرپرستى، عهده‏دارى امور، سلطه، استیلا، رهبرى و زمامدارى معنا كرده‏اند. در این جا معناى این كلمه را با برخى از مشتقاتش فقط از كتاب‏هاى لغت اهل سنت برایتان نقل مى‏كنیم:

- راغب اصفهانى مى‏نویسد: «ولایت یعنى، یارى كردن. و ولایت یعنى، زمامدارى و سرپرستى امور و گفته شده است كه ولایت و ولایت ماننددلالت و دلالت است و حقیقت آن «سرپرستى» است. ولى و مولى نیز در همین معنا به كار مى‏رود»، (المفردات الراغب، ص 570 ).

- ابن اثیر مى‏نویسد: «ولىّ یعنى، یاور و هر كس امرى را بر عهده گیرد، «مولى و ولىّ آن است». سپس خودش مى‏گوید: «و از همین قبیل استحدیث «من كنت مولاه فعلى مولاه» و سخن عمر كه به على (ع) گفت: «تو مولاى هر مؤمنى شدى» یعنى، «ولى مؤمنان گشتى»، (النهایة، لابناثیر، ج 5، ص 227) .

- صاحب صحاح اللغة مى‏نویسد: «هر كس سرپرستى امور كسى را به عهده گیرد ولى او است»، (الصحاح فى لغة العرب، ج 6، ص 2528) .

- صاحب مقاییس مى‏نویسد: «هر كس زمام امر دیگرى را به عهده گیرد «ولىّ او است»، (معجم مقاییس اللغة، ج 6، ص ص 141) .