:: هو العلیمجایگاه عفاف و پاكدامنی

در آموزه های دینی عفاف یكی از ارزش و فضیلت های مطلوب و زیربنای قرار گرفته و ستوده شده است زیرا عفاف یك مسئله فطری است.
فطرت همه انسان ها پاك است مگر اینكه بعدا آلوده شود كه رسول خدا(ص) در این راستا فرمودند:
هیچ نوزادی نیست جز آن كه بر فطرت پاك توحید به وجود می آید، این پدر و مادرانند كه او را منحرف و آلوده نموده یهودی و نصرانی و مجوسی بار می آورند.»
فطرت انسان ها همیشه آنان را زیبا، پاك، نورانی و با معنویت پیش می برد. عفاف در لغت خویشتن داری از كشش های نفسانی است، عفاف به بزرگی بشریت است. به عبارت دیگر عفاف یك مكتب خاص نیست بلكه یك فضیلت انسانی است- كه در درون انسان ها قرار گرفته و در رفتار و كردارها آشكار می شود، عفاف به بلندای عزت و اقتدار انسان هاست، عفاف یك برنامه عقلی است، عفاف مدیریت عقل بر نفس و حاكمیت عقل بر او در چارچوب های پذیرفته شده فطری است. فرهیخته گان فرهنگ و ادب و صاحبان لغت این چنین بیان نموده اند: راغب اصفهانی در مورد واژه عفاف می گوید:
هرگاه نفس انسانی به درجه ای برسد كه شهوات نفسانی و تمایلات حیوانی و غیرشایسته بر او چیره نشود چنین نفس را عفاف گویند و صاحب آن را اهل عفت می نامند. پس عفت درونی همیشه خود را به صورت شرم و حیاء منطقی و مثبت در بیرون نشان می دهد. نیز عفیف یعنی: پاكدامنی، پارسایی، نجیب، رفتار عاری (از هرزگی، عاری از دریدگی) پاكیزگی نیز عف: كف و امتنع عما لا یحل اولا یجمل فهو عفیف

از طرف دیگر عفاف یك مسئله اخلاقی است ملااحمد نراقی در جلد دوم، صفحه 17 كتاب جامع السعادات آن را چنین بیان می كند: عفت فضیلتی است كه انسان مؤمن باید آن را به دست آورد و آن را در وجود خود ایجاد و تقویت كند زیرا فطرت و عقل سالم او را می طلبد و خود را با آن مزین می كند و می خواهد جان و وجود انسان را در فرمان او قرار دهد و غرائز دیگر را با او مهار و مدیریت صحیح نماید.
شهید علامه مرتضی مطهری(ره) عفاف را ضامن امنیت انسان ها دانسته و چنین می گوید: «وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون رود و جانب عفاف و پاكدامنی را رعایت كند افراد فاسد و مزاحم جرأت نمی كنند متعرض او شوند.» كه خداوند باری تعالی در قرآن می فرمایند: «و ان یستعففن خیر لهن والله علیم حكیم.» كه استاد شهید می گوید: از این آیه می توان یك قانون كلی را استنباط نمود و آن این است كه از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و ستر را مراعات كند پسندیده تر است و رخصت های تسهیلی و ارفاقی كه به حكم ضرورت درباره وجه و كفین و غیره داده شده است. این اصل كلی اخلاقی را نباید از یاد برد.» در نتیجه می توان گفت این خصلت انسانی یكی از دلایل اصلی پوشش انسان هاست. لازم به ذكر است برای نهادینه كردن عفاف باید همه دستگاه های اداری، اجتماعی، فرهنگی، خانواده، متولیان، مربیان، معلمان، مبلغان و صاحبان جراید سمعی و بصری و صاحبان قلم و تریبون مشاركت داشته و به طور جدی به صورت مستمر و هدفمند توجه جدی داشته باشند و در دو عرصه سنتی و مدرن فرهنگ عفاف را نهادینه كنند و عمق بخشند.
مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند: اسلام به مسئله عفاف زن اهمیت می دهد. البته عفاف مرد هم مهم است» معظم له دلیل بی بندوباری های زن در جامعه غرب را نبودن همین عفاف دانسته و فرمودند: در غرب به خاطر این كه مسئله عفت زنان، مورد اهتمام قرار نگرفت، كار به این بی بندوباری ها كشید. نباید بگذارند عفت زن- كه مهمترین عنصر برای شخصیت زن است- مورد بی اعتنایی قرار بگیرد.» داشتن عفاف انسان ها را از كارهای پست و بد و ناهنجاری جامعه حفظ می كند كه امیر سخن و مجسمه خوبی ها علی(ع) فرمودند: «العفاف یصون النفس و ینزهها عن الدنایا.- عفاف بازدارنده نفس ها و پاك كننده از پلیدی ها و پستی هاست.»