:: هو الرحمن الرحیماز آنجا كه سیرو سلوك الی الله، تزكیه و تهذیب نفوس، عبادت و پرستش خداوند و اعتكاف و خلوت با قاضی الحاجات در ردیف بهترین اعمال بشری و اسلامی است، لزوم توجه به خالص بودن وبرای خدا انجام گرفتن آنها نیز بیشتر جلوه می كند.
یكی از راههای شناخته شده و مورد توصیه برای تزكیه و تهذیب نفس، اعتكاف است. اعتكاف، عبادت ویژه ای است كه برای سالكان الی الله از اهمیت خاصی برخوردار است و سفارش قولی و عملی از ناحیه معصومین و علماء اخلاق نسبت بدان بسیار است.
اعتكاف در لغت به معنای حبس و توقف (و از ماده عكف و بروزن افتعال) است و در اصطلاح به معنای توقف و ماندن سه روز و بیشتر از آن در مسجد جامع میباشد.
قرآن كریم در آیه ای به مسئله اعتكاف اشاره كرده و به حضرت ابراهیم و اسماعیل فرمان می دهد كه خانه خدا را برای طواف كنندگان و مجاوران (و معتكفین) و ركوع كنندگان و سجده گزاران پاكیزه (و آماده) سازند:
«و اذجعلنا البیت مثابه للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرابیتی للطائفین و العاكفین والركع السجود» (بقره /125)
این آیه شریفه اگرچه به صراحت از اعتكاف در مسجد الحرام سخن به میان آورده، اما از آنجا كه تمام مساجد، خانه های خداوند در روی زمین هستند، اعتكاف در هر مسجدی امكان پذیر می باشد.
در روایات اسلامی نیز از اعتكاف بطور مكرر سخن رفته و بر این عبادت مخصوص توصیه شده است.
در كیفیت اعتكاف رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) گفته شده كه در مسجد برای ایشان پرده ای می آویختند و خیمه ای برپا می كردند و رسول خدا در آن سكنی می گزیدند.
این اهتمام بسیار در واقع توصیه و تأكیدی عملی بر این امر است، و عمل پیامبر و امام نیز به مانند گفتارشان برای پیروان حجت شرعی است. اهمیت دادن و مقید بودن نبی اكرم به مسئله اعتكاف دلیلی روشن بر سریع التأثیر بودن این عمل عبادی برجان و روان آدمی در جهت نیل به كمال و سیرالی الله در خود است كه بر ژرف اندیشان مخفی نیست. و چرا چنین نباشد در حالیكه اعتكاف را انگیزه ای جز فراغت یافتن معتكف ازدنیا و ظواهر آن (اگر چه در مدتی كوتاه) و توجه عمیق داشتن به عبادت خداوند و راز و نیاز به بارگاه ربوبی نیست و در اجرای این مهم چه كسی شایسته تر از عصاره خلقت و مخاطب ندای ملكوتی «لولاك لما خلقت الافلاك» یعنی رسول خاتم و نبی اكرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) كه گل سرسبد آفرینش است و محبوب پروردگار و اسوه مطلق بشریت به تأیید صریح حضرت حق جل و علاكه فرمود: «لقد كان لكم فی رسول الله اسوه حسنه» (احزاب /12)
از كتاب: ره توشه سالكان
دعای ما هم در این ایام دعا برا ظهور و سلامتی امام از نظرها غایب باشه