:: هو العلیمهمتایان مفهومی :


در قرآن و روایات اسلامی، واژه هایی وجود دارند كه می توان گفت معادل واژه بصیرت اند و یا به آن بسیار نزدیك هستند.


1- یقظه :


یكی از واژه های معادل بصیرت «یقظه» است. در این باره از علی (ع) نقل شده كه فرمود:
الیقظه استبصار (غررالحكم، ص 176)، یقظه (بیداری) بصیرت یافتن است.

در روایتی دیگر از علی (ع) در معرفی اهل بصیرت آمده است:
فاستصجو ابنور یقظه: فی الابصار والا سماع والا فئده. پس بدین سبب، چشم ها و گوش ها و دل هایشان از نور بیداری روشن گردید.


2- نور :


همتای دیگر بصیرت نور است.
یا ایهاالذین امنوا اتقواالله و امنوا بر سوله یؤتكم كفلین من رحمته و یجعل لكم نوراًتشمون به ای كسانی كه ایمان آورده اید، از خدا پروا دارید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش، شما را دو بهره عطا كند و برای شما نوری قرار دهد كه به (بركت) آن، راه سپرید. (حدید - 82)


3- فرقان :


یكی دیگر از واژه های بسیار نزدیك به مفهوم بصیرت، واژه «فرقان» است:
یا ایهاالذین امنوا ان تتقواالله یجعل لكم فرقاناً.
ای كسانی كه ایمان آورده اید! اگر از خدا پروا كنید، برای شما فرقانی (نیروی جدا كننده حق از باطل) قرار می دهد. (انفال -92)
همچنین در بسیاری از روایات، واژه های دیگری همچون: عقل ، معرفت ، علم و حكمت ، نیز در معنای بصیرت به كار رفته اند.