:: هو العلیم


قال النبی(ص):
سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلما كما یفرالغنم من الذئب، ابتلاهم الله بثلاثه اشیاء: الاول: یرفع البركه من اموالهم، والثانی: سلط الله علیهم سلطاناً جائرا، والثالث: یخرجون من الدنیا بلاایمان.

پیامبر اعظم(ص) فرمود: 

زمانی بر امت من خواهد آمد كه مردم از علما گریزان شوند، همان طوری كه گوسفند از گرگ گریزان است، خداوند چنین جامعه ای را به سه نوع عذاب مبتلا می كند:
1- بركت و رحمت خود را از اموال ایشان برمی دارد

2-حكمفرمایی ظالم و بی مروتی را بر آنها مسلط می گرداند

3- هنگام مرگ و جان دادن، بی ایمان از این دنیا خواهند رفت


ــــــــــــــــــــــــــــــــ


مستدرك الوسایل، ج11، ص 376